Skip to content

Despre noi

Scopul nostru

Conform prevederilor art. 11, alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicata, scopul unei asociaţii de dezvoltare intercomunitara este realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

Scopul Asociaţiei îl constituie realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare regională în domeniul apei potabile şi a apei uzate în judeţul Giurgiu, pentru:

– îmbunătăţirea calităţii serviciului;
– practicarea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei;
– aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”;
– atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului
– creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferenta Serviciului ce stă la baza constituirii Asociaţiei.

Obiective

Obiectivele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa şi Canalizare în judeţul Giurgiu referitoare la dezvoltarea serviciilor de apă şi canalizare şi infrastructura aferenta, sunt următoarele:

  • Să încheie Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor cu Operatorul, prevăzut la art. 19 alin.2 lit. a) din Statutul Asociaţiei, în numele şi pe seama unităţilor administrativ teritoriale membre care vor constitui împreună Autoritatea Delegantă. Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor cu Operatorul va fi aprobat în prealabil de către consiliile locale membre ale asociaţiei şi de către Consiliul Judeţean Giurgiu
  • Să acorde ajutor Autorităţilor Locale şi Operatorului în vederea obţinerii resurselor financiare necesare implementării Programul de Dezvoltare a Serviciilor şi, dacă este cazul, să obţină astfel de fonduri care vor fi puse la dispoziţia Operatorului
  • Să asigure elaborarea şi să aprobe Caietele de sarcini, masterplanul şi Regulamentul consolidat şi armonizat al Serviciilor pentru întreaga Arie a Delegării, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Operatorului
  • Pregătirea şi promovarea strategiilor de dezvoltare a serviciilor de apă şi apa uzată

Membrii asociati

Membrii asociati

Membrii asociati