Scrisoare de aşteptări privind

 Consiliul de Administraţie al S.C. APA SERVICE S.A.

 

 

Întocmită în conformitate cu cerinţele Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa  corporativă  a intreprinderilor  publice,  modificată  şi aprobată  prin Legea nr. 111/2016 şi a prevederilor H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011.

Scrisoarea de aşteptări reprezintă un document cu statut orientativ, un   document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu orice acţionari reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabileşte performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice, precum şi politica autorităţii publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligaţii specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puţin 4 ani.

 

 Prezentarea domeniului de activitate al S.C. APA SERVICE S.A.

 

            Operatorul regional APA SERVICE GIURGIU, cu sediul social în Str.Uzinei nr.2, înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. J52/493/17.07.2007;  Certificat Unic de Înregistrare RO 22131317 deține licenţa de operare clasa a II- a. Activitățile principale reprezintă prestările de servicii pentru: captarea, tratarea și distribuția apei potabile, (Cod CAEN :3600); preluarea și epurarea apelor uzate. ( Cod CAEN: 3700)

 La nivelul operatorului  APA SERVICE GIURGIU, a fost implementat ‘’Sistemul integrat de management calitate mediu ‘’ conform prevederii standardelor SR EN ISO 9001 : 2008, SR EN ISO 14001 : 2005. De asemenea, Laboratorul Propriu de Metrologie  este autorizat conform SR EN ISO 17025 : 2005.

 

 APA SERVICE GIURGIU furnizează apă potabilă la parametrii de calitate prevăzuți de lege, conform monitorizării de audit și control. Astfel, consumatorii din Giurgiu și Slobozia, în număr de aproximativ 20, proveniți din puncte reprezentative ale rețelei de distribuție sunt monitorizați atât fizico – chimic cât și bacteriologic ( Liceul nr. 2, Vama Veche, Școala nr. 6, Școala nr. 10, Școala nr. 8, Școala nr. 7, Școala nr. 5, Școala nr. 1, Fabrica de Zahăr, Str. Cărămidari, Str. Părului, Piața Centrală, str. Clopotari, str. Griviței, Școala Slobozia, Primăria Slobozia etc.)

 

Obiectul de activitate:

cod CAEN 3600

-Captarea, tratarea şi distribuţia apei;

-Colectarea şi epurarea apei uzate;

 Societatea  APA SERVICE SA Giurgiu deţine:

-licenţă de operare pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr.368 din

12.08.2013, clasa 2  pentru arii de activitate cu până la 300.000 locuitori cu valabilitate până Ia data de 12.08.2018

-autorizaţie de mediu ;

-autorizaţii de gospodărire a apelor;

-autorizaţii sanitare .

 

Cadrul Instituţional

 

            Master Plan-ul dezvoltat Ia nivel de judeţ acoperă  perioada 2013 -2043 atât pentru serviciile de apă dar şi cele de apă uzată. Scopul general al acestui raport este de

a identifica şi ierarhiza măsurile în vederea conformării pe deplin cu Directivele UE relevante având în vedere suportabilitatea proiectuluipentru populaţie.

Conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, România şi-a asumat obligaţii care implică investiţii importante în sectorul de apă şi canalizare.

Un element esenţial pentru atingerea obiectivelor ambiţioase de investiţii l-a  reprezintat  implementarea unui model instituţional care să permită unor operatori mai mari, puternici şi cu experienţă să furnizeze serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare în mai multe unităţi administrativ teritoriale

Astfel, în scopul realizării investiţiilor propuse prin Axa prioritara 1-“Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” din cadrul Programului Operational Sectorial POS Mediu, regionalizarea a reprezentat o condiţie de bază pentru implementarea strategiei propuse pentru această axa. Din punct de vedere instituţional, regionalizarea s-a realizat prin reorganizarea serviciilor publice existente deţinute de municipalităţi, având la  baza trei elemente instituţionale cheie:

1.Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

2.Operatorul regional

3.Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor

 

 1. APA SERVICE SA Giurgiu s-a constituit ca societate pe acţiuni , cu  personalitate juridică   având ca acţionari consiliile Locale  :Municipiului Giurgiu, oraş Bolintin Vale, oraş Mihăileşti, comuna Slobozia, comuna Bolintin Deal, Consiliul Judeţean Giurgiu.

Prin   Hotărârea   nr. 68/2015  a Consiliului   Local al Comunei  Malu şi Actului Adiţional                                                   nr  1/26.08.2016 Ia Contractul  de  Delegare ,  aria  de delegare a  serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a fost extins şi în comuna Malu.            

,De asemenea, prin Hotărârea nr. 42 /2016 a Consiliului Local  al  Comunei Izvoarele şi  Actului  Adiţional nr.2/19.09.2016 Ia Contractul de Delegare, aria de delegare a serviciului de alimentare cu apă a fost extins şi în comuna Izvoarele.

 

 1. Operatorul regional

Atribuţiile de autoritate tutelară se exercită de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în numele şi pe  seama unităţilor administrativ – teritoritale .

           

 1. Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor
 • Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice . de Alimentare cu Apă şi de Canalizare din 08.2007
 • Actul Adiţional nr 1/26.08.2016 la Contractul de Delegare
 • Actul Adiţional nr 2/19.09.2016 la Contractul de Delegare
 • Actul Aditional nr 3/27.09.2016 la Contractul de Delegare
 • Actul Adiţional nr 4/08.02.2018 la Contractul de Delegare
 • Actul Adiţional nr 5/06.03.2018 la Contractul de Delegare
 •  

 

 

 1. Rezumatul strategiei guvernamentale şi/sau, după caz, locale în domeniul în care acţionează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale şi fiscal- bugetare pe termen mediu şi lung ale statului

 

Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, aşa cum acestea sunt definite în legislaţia în vigoare, a fost aprobată  prin Hotărârea Guvernului  Nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale

privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi  are ca obiectiv fundamental îndeplinirea angajamentelor care vizează domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice pe care România şi le-a asumat prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană.

Serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare se află în centrul dezbaterii politice, în special din perspectiva rolului pe care îl joacă autorităţile publice într-o economie de piaţă şi anume, pe de o parte, acela de a veghea la buna funcţionare a pieţei şi pe de altă parte, de a garanta interesul general, în special satisfacerea nevoilor primordiale ale cetăţenilor şi conservarea bunurilor publice atunci când piaţa nu reuşeşte să o facă.

Strategia naţională stă la baza fundamentării, elaborării şi implementării Planului multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice care are scopul de a asigura extinderea, modernizarea şi eficientizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi   a   infrastructurii   tehnico-edilitare   aferente   acestora   la   standarde   europene,   în conformitate  cu  angajamentele  aplicabile  serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice, asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

Strategia plasează serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare în sfera activităţilor de interes economic general, aşa cum sunt ele definite în Carta Verde a UE şi încearcă să alinieze aceste servicii la conceptul european, având la bază următoarele obiective fundamentale:

 • Descentralizarea serviciilor publice şi creşterea responsabilităţii autorităţilor locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate populaţiei;
 • Extinderea sistemelor centralizate pentru serviciile de bază (alimentare cu apă, canalizare, salubrizare) şi creşterea gradului de acces a populaţiei la aceste servicii;
 • Restructurarea mecanismelor de protecţie socială a segmentelor defavorizate ale populaţiei şi reconsiderarea raportului preţ/calitate;
 • Promovarea principiilor economiei de piaţă şi reducerea gradului de monopol;
 • Atragerea capitalului privat în finanţarea investiţiilor din domeniul infrastructurii locale;
 • Instituţionalizarea creditului local şi extinderea contribuţiei acestuia la finanţarea serviciilor comunale;
 • Promovarea măsurilor de dezvoltare durabilă;
 • Promovarea parteneriatului social şi pregătirea continuă a resurselor umane. După aderarea la UE, până în 2015, România trebuia să se conformeze Directivei Europene 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, iar până la sfârşitul anului 2018 Directivei 91/271/EEC cu privire la epurarea apelor uzate urbane.

În acest sens, România a considerat că direcţia strategică adecvată este reprezentată de promovarea proiectelor de infrastructură regionale majore, dublată de regionalizarea utilităţilor ca element cheie în îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a eficienţei costurilor de capital şi de operare şi ţintind îndeplinirea obiectivelor de mediu şi asigurarea viabilităţii investiţiilor şi a operării sistemelor.

Principalele rezultate urmărite prin promovarea investiţiilor în domeniul apei şi apei uzate vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) şi calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE)

            Strategia de finanţare pentru perioada 2014-2020 vizează cu prioritate consolidarea şi extinderea procesului de regionalizare promovat prin POS Mediu 2007-2013.

Astfel, aria de acoperire a proiectelor regionale va creşte prin preluarea de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (constituite în baza HG nr. 855/2008) a localităţilor mai mici, şi extinderea, astfel, a ariei de operare a operatorilor regionali (înfiinţaţi înainte de 2012) care sunt beneficiarii vizaţi de politica de regionalizare în sectorul de apă şi apă uzată. În procesul investiţional se va acorda prioritate aglomerărilor de peste 10.000 l.e., precum şi finalizării proiectelor fazate. Investiţiile din POIM vor fi complementare celor finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). Finanţarea investiţiilor se bazează pe o listă predefinită de proiecte, reflectând portofoliul de proiecte dezvoltate de către Operatorii Regionali pe baza investiţiilor prioritare identificate la nivelul Master Planurilor judeţene actualizate.

Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice are următoarele obiective generale:

 1. a) atingerea conformităţii cu prevederile legislaţiei UE aplicabile serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 2. b) respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acquis- ului comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 3. c) atingerea conformităţii  cu  standardele  comunitare  privind  calitatea  şi  cantitatea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 4. d) creşterea capacităţii  de  absorbţie  a  resurselor  financiare  alocate  din  fonduri

comunitare şi de atragere a fondurilor de investiţii;

 1. e) creşterea capacităţii de elaborare, promovare şi finanţare a proiectelor de investiţii aferente infrastructurii de interes local;
 2. f) creşterea graduală a capacităţii de autofinanţare a serviciilor comunitare de utilităţi

publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelurilor acceptate în

Uniunea Europeană;

 1. g) satisfacerea cerinţelor  de  interes  public  ale  colectivităţilor  locale  şi  creşterea bunăstării populaţiei;
 2. h) adoptarea de  norme  juridice  şi  reglementări  care  să  faciliteze  modernizarea  şi

dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente,  deschiderea  pieţei,  eficientizarea  furnizării/prestării  serviciilor  şi  creşterea calităţii acestora;

Autorităţile  administraţiei  publice  locale  sunt  responsabile,  ţinând  seama  de cerinţele planurilor de conformare, pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate orăşeneşti şi pentru asigurarea condiţiilor pentru ca serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare să se conformeze la prevederile legale prin care sunt transpuse directivele UE.

Operatorii au responsabilitatea privind conformarea cu prevederile de calitate ale apei potabile furnizate, respectiv a apelor epurate evacuate în receptorii naturali, monitorizarea, informarea consumatorilor, a autorităţii de sănătate publică şi a autorităţilor administraţiei publice locale.

Pentru  a  se  conforma cerinţelor  privind  calitatea  apei  pentru  consumul uman, România a preluat următoarele responsabilităţi de implementare:

 1. a) implementarea unui sistem de monitorizare a calităţii apei potabile pentru întreaga ţară;
 2. b) implementarea îmbunătăţirilor tehnologice la staţiile de tratare a apei;
 3. c) reabilitarea reţelelor de transport şi distribuţie a apei potabile;
 4. d) înlocuirea instalaţiilor până la nivelul utilizatorilor şi generalizarea contorizări

 

 

 1.  Viziunea generală a autorităţii publice tutelare şi a acţionarilor, după caz, cu privire  la  misiunea  şi  obiectivele  întreprinderii  publice,  desprinsă  din strategia guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea public

 

Obiectivele stabilite la nivel naţional vor fi adoptate şi la nivel judeţean.

            APA    SERVICE va  asigura  îmbunătăţirea continuă a: calităţii  apei  potabile , apei  epurate  şi a serviciilor specifice.

 

Strategia la nivel de judeţ a fost definită ţinând cont de următoarele:

Obiectivele naţionale descrise în POS Mediu, termenele convenite şi perioadele de tranziţie stabilite între România şi Comunitatea Europeană, precum şi ţintele judeţene specific şi urmăreşte urmăreşte două obiective:

 adoptarea de soluţii rentabile din punct de vedere tehnico-economic;

 regionalizarea.

Ambele obiective trebuie sincronizate în vederea realizării lor în termenele aplicabile.

Strategia la nivel de judeţ prezintă factorii care au servit la găsirea unor soluţii tehnico-economice rentabile, având în vedere:

 Acordurile regionale dintre localităţi, în sensul aglomerărilor aşa cum au fost descrise în Directiva privind epurarea apelor uzate urbane (91/271/CEE) şi în termenii şi definiţiile aferente (ianuarie 2007). Aglomerările respective sunt detaliate în Capitolul 5.3;

 Opţiunile privind tratarea apei, respectiv epurarea apei uzate pentru a răspunde la cerinţele respectivelor zone de alimentare cu apa/ aglomerări, definite în funcţie de mărimea lor (vezi Capitolul 5.4);

 Finalizarea măsurilor conform planificării, ţinând cont si de perioadele de tranziţie convenite.

Cele mai importante probleme legate de alimentarea cu apă la nivel de judeţ sunt:

 

 1. a) Investigaţiile realizate în anul 2007 au ilustrat că aproape toate fântânile publice utilizate de populaţia rezidenta au apă de calitate neadecvată;
 2. b) Structuri supradimensionate sau subdimensionate;
 3. c) Calitatea proastă a construcţiilor (în special pentru cele construite în perioada 1980-2000);
 4. d) Nu există rapoarte complete privind analizele apei, conform DWD 98/83 CE (Directiva privind calitatea apei destinate consumului uman);
 5. e) Numărul scăzut de laboratoare acreditate pentru analiza apei potabile;
 6. f) Mentenanţă insuficientă;
 7. g) Acţionare manuală;
 8. h) Suportabilitate financiară redusă (în special în zonele rurale);
 9. i) Spargerea conductelor în timpul lucrărilor de reabilitare a drumurilor;
 10. j) Multe reţele includ conducte de azbociment;
 11. k) Sisteme de aducţiune lungi şi scumpe;
 12. l) Calitate redusă a apei subterane în numeroase zone (solul contaminat cu nutrienţi şi pesticide).

Având în vedere că apa uzată reprezintă partea predominantă a prezentului Master Plan, proiectele pentru apă trebuie implementate în paralel cu proiectele pentru apa uzată. Numai în cazul comunelor din afară aglomerărilor cu sisteme de canalizare se poate face o prioritizare independentă a măsurilor de investiţie pentru apă.

Într-o primă etapă, s-a realizat o clasificare de sine stătătoare a comunelor din perspectiva alimentării cu apă, în funcţie de următoarele criterii:

1) Gradul de conformitate cu Directiva Europeană 98/83/CE;

2) Numărul persoanelor branşate;

3) Considerentele economice (investiţie pe cap de locuitor).

 

Câteva dintre cele mai stringente probleme legate de colectarea şi epurarea apei uzate sunt următoarele:

 1. a) Gradul ridicat al infiltraţiilor în sistemele vechi de colectare a apei uzate;
 2. b) Întreţinerea insuficientă a anumitor staţii de epurare;
 3. c) Operarea manuală a staţiilor de epurare;
 4. d) Starea fizică precară a instalaţiilor mecanice şi electrice;
 5. e) Starea fizică precară a conductelor din cadrul anumitor reţele de canalizare.

 

O clasificare a aglomerărilor pe apă uzată, a fost realizată în funcţie de următoarele criterii:

1) Gradul de conformitate cu Directiva Europeană 91/271/CE;

2) Numărul de locuitori echivalenţi racordaţi;

3) Considerentele economice (investiţie pe cap de locuitor).

 

Cumularea rezultatelor clasificărilor pentru apă şi apa uzată conferă posibilitatea unei selecţii transparente a proiectelor integrate care trebuie realizate.

Având în vedere că aproape toate comunele rurale se confruntă cu probleme legate de calitatea apei, nu se vor putea respecta termenele de conformitate stabilite în Tratatul de Aderare în cazul aglomerărilor cu o populaţie mai mică de 10,000 de locuitori, adică anul 2010 pentru nivelul de oxidabilitate şi anul 2015 pentru eliminarea nitraţilor. Finanţarea şi contribuţia consumatorilor nu vor putea acoperi aceste investiţii majore până la sfârşitul anului 2015.

În consecinţă, trebuie făcute şi alte eforturi pentru asigurarea unei bune calităţi a apei în aceste zone:

 măsuri care să prevină poluarea fântânilor publice;

 construirea de noi surse de apă şi asigurarea zonelor de protecţie;

 instalarea de staţii de tratare pentru eliminarea nitraţilor.

 

Implementarea programelor din sectorul colectării şi epurării apei uzate are ca obiectiv că, până în anul 2018, 100% din populaţia aglomerărilor cu peste 2,000 L.E. va fi racordată la sistemul de canalizare. Acest obiectiv asigură şi îndeplinirea altor ţinte importante, cum sunt: reducerea riscului asupra sănătăţii umane, protecţia mediului prin prevenţia poluării bazinelor râurilor şi a surselor de apă subterane şi, nu în ultimul rând, îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei.

Până în anul 2018 Operatorul Regional trebuie să se axeze pe atingerea următoarelor obiective:

 • reducerea eficientă a infiltraţiilor;
 • dezvoltarea unei experienţe necesare pentru operarea eficientă a Staţiilor de Epurare;
 • eliminarea oricăror posibile riscuri de poluare în cazul clienţilor industriali.  construcţia/modernizarea  surselor  de  apă  destinate  pentru  alimentarea  cu  apă potabilă;
 • construcţia/reabilitarea staţiilor de tratare;
 • extinderea/reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei şi de canalizare;
 • construcţia/retehnologizarea staţiilor de epurare;
 • constructia/reabilitarea instalaţiilor de tratare a nămolurilor;
 • contorizare, echipament de laborator, detectarea pierderilor de apă, etc.
 • asigurarea unor măsuri pentru întărirea capacităţii instituţionale şi asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea capacităţilor manageriale şi introducerea unor principii moderne de operare.

 

Viziune, misiune, obiective şi direcţii de acţiune :

 

            Viziunea companiei, este aceea de a asigura  îmbunătăţirea continuă a: calităţii  apei  potabile , apei  epurate  şi a serviciilor specifice.

 

            Misiunea societăţii:

Menţinerea  sistemului : integrat  de   management  al calităţii şi mediului;                       

-Extinderea arealului de distribuţie apă potabilă

-Modernizarea dotărilor în vederea alinierii Ia cerinţele UE                

-Evaluarea sistematică a satisfacţiei clienţilor   

-Respectarea legislaţiei de mediu şi a altor  cerinţe,prevenirea poluării mediului şi îmbunătăţirea performanţei de mediu;

-Îmbunătăţirea competenţei profesionale în domeniul calităţii şi mediului a întregului personal

 

 

            Valorile societăţii: calitatea serviciilor  care este asigurată cu  profesionalism de personalul angajat

 

Obiectivele formulate de autoritatea publică tutelară în mandatul anterior:

 

-îmbunătătirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor;

-realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice şi cu scopul atragerii investiţiiilor profitabile pentru comunităţile locale;    

– dezvoltarea durabilă a serviciilor publtice de alimentare cu apă şi canalizare;    

-protecţia mediului; 

-asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se incheie contracte de furnizare;

-menţinerea în stare perfect funcţională şi îmbunătăţirea sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare concesionat.

– îmbunătăţirea serviciilor publice de alimentare  cu apă şi de canalizare

-menţinerea unor preţuri şi tarife cât mai scăzute pentru  apă şi canalizare , conform standardelor serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare;

-echilibrul financiar al Delegăarii, cu respectarea preţurilor şi tarifelor ;

– creşterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare până Ia atingerea limitelor întregii Arii a Delegării;

-calitatea bună a serviciilor şi gestiune administrativă şi  comercială eficientă;

-menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea în bună stare a echipamentelor şi lucrărilor cuprinse in servicii.

-obiectivul pe termen mediu şi lung este DezvoltareaRegionala.

 

            Rezumatul obiectivelor strategice la nivel naţional pentru piaţa în care acţionează societatea:

 

Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protecţia  şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viata în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. Obiectivul constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi Romînia cu privire la infrastructura de mediu, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului ,poluatorul  plăteşte”.

 

Obiectivele specifice POS Mediu sunt:

 • Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului Ia infrastructura de apă şi apă uzata, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă şi apă uzată.
 • Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minim 30 de judeţe până în 2015 .          

.• Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de incălzire urbană în cele mai poluate Iocalităţi până în 2015.  

 • Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţiii a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000.
 • Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra poulaţiei prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.

 

În domeniul apei, PNAPM a avut în vedere următoarele obiective:  

 • Asigurarea alimentării continue cu apă a folosinţelor şi în special a populaţiei
 • realizarea de noi surse de apă, în special a unor lacuri de acumulare cu folosinţă complex în zonele deficitare de apă;
 • realizarea de reţele de distribuţie separate de alimentare cu apă pentru populaţie şi pentru industrie;
 • economisirea apei şi reducerea pierderilor din reţelele de distribuţie a apei.
 • Îmbunătăţirea calitătii resurselor de apă
 • retehnologizarea proceselor de producţie prin utilizarea unor tehnologii curate, nepoluante;
 • realizarea de noi staţii de epurare şi modernizarea celor existente;
 • implementarea unor mijloace de prevenire, Iimitare şi diminuare a efectelor poluării accidentale.
 • Reconstrucţia ecologică a râurilor
 • Îmbunătăţirea calităţii habitatelor şi conservarea biodiversităţii acvatice;
 • asigurarea de debite corespunzătoare pe cursurile de apă în scopul protecţiei ecosistemelor acvatice;
 • asigurarea continuităţii debitului pe cursurile de apă pentru facilitarea migraţiei speciilor piscicole.
 • Reducerea riscului producerii inundaţiilor
 • realizarea de acumulări cu folosinţe complexe prevăzute cu volum de protecţie contra inundaţiilor;
 • realizarea de indiguiri concomitent cu protejarea zonelor umede;
 • interzicerea amplasării construcţiilor în zonele inundabile.           

 

Rezumatul obiectivelor strategice regionale/ judeţene pentru următorii 4 ani:

 

Obiectivele speciale cu privire Ia alimentarea cu apă sunt fixate în baza obiectivelor naţionale aşa cum este stipulat în POS de Mediu şi în Tratatul de Aderare pentru a fi în concordanţă cu Directiva 98/83/CE. Scopurile speciale pentru judeţul Giurgiu sunt după cum urmează:      .

 • Gruparea zonei pentru a găsi cea mai economică schemă de alimentare cu apă ţinându-se cont de sistemele de alimentare cu apă care au fost implementate recent în zonele rurale.
 • Creşterea nivelului de tratare a apei până la nivelul cerut şi adaptarea acestuia Ia calitatea apei brute deja existente şi obţinerea unui mod de tratare efficient
 • Reducerea pierderilor de apă
 • Crelterea nivelului de contorizare a apei
 • Implementarea procedurilor durabile pentru proceduri de sănătate şi siguranţă.

 

Alături de obiectivele de mai sus se aşteaptă de la noul consiliu  îndeplinirea unei serii de criterii de performanţă în măsură să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale societăţii, criterii exprimate prin următoarele ţinte ale indicatorilor cheie de performanţă:

 • Cifra de afaceri – creştere de 10% faţă de nivelul anului 2016;

  Profit net – în medie, pe următorii 4 ani, de minim 8% din cifra de afaceri

 • Productivitatea muncii (Producţie valorică facturată / nr. mediu de salariaţi) – în medie, pe următorii 4 ani, mai mare de 50.000;
 • Termenul de încasare a creanţelor – in medie pe următorii 4 ani mai mic de 50 de zile
 • Durata de soluţionare a cererilor clienţilor – în medie pe următorii 4 ani de maxim 15 zile;

  Gradul de lichiditate – mai mare decât 1

  Nivelul pierderilor de apă – mai mic de 30%

 

Direcţii de acţiune

 • Obţinerea unei marje de profit care să permită atât dezvoltarea în continuare a societăţii cât şi rambursarea serviciului datoriei şi stimularea personalului;
 • Practicarea de preţuri/tarife bazate pe gradul de suportabilitate al populaţiei care să asigure totodată şi autofinanţarea costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare, conform principiului eficienţei costului şi a calităţii în funcţionare
 • Monitorizarea costurilor de producţie şi logistice şi optimizarea acestora astfel încât îndeplinirea obiectivelor stabilite să se realizeze cu costuri minime; pentru realizarea acestei direcţii se au în vedere activitatea de operare, întreţinere, aprovizionare şi controlul stocurilor şi controlul costurilor directe inclusive controlul pierderilor;
 • Diminuarea cheltuielilor de exploatare: compania ar putea încerca o optimizare a consumului de energie, care înregistrează în prezent o valoare de 1.17 kwh/mc apă, iar media pe sector este de 0.84 kwh/mc. Ca urmare a acestui fapt, ponderea cheltuielilor cu energia în venituri se situează peste medie, la un nivel de 11.9%.
 • Asigurarea cash-flow-ului activităţii
 • Asigurarea surselor necesare pentru constituirea fondului IID
 • Asigurarea integrităţii patrimonioale a bunurilor societăţii
 • Îmbunătăţirea continuă a serviciului din punct de vedere al calităţii, asigurarea continuităţiii serviciului  şi monitorizare permanenta a parametrilor acestuia
 • Respectarrea planurilor de control, calitate , verificări şi încercări pentru procesele de tratare şi distribuţie apă potabilă şi a planurilor de mentenaţă;
 • Creşterea eficienţei generale a companiei prin corecta dimensionare, informare şi motivare a personalului societăţii;

 

 

III.     Încadrarea  întreprinderii  publice  în  una  dintre  următoarele  categorii  de scopuri  ale  întreprinderii  publice,  respectiv   comercial,   de   monopol reglementat sau serviciu public

 

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată,  defineşte serviciile comunitare de utilităţi publice ca totalitatea activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale, printre care se află şi serviciile de alimentare cu apă, respectiv canalizarea şi epurarea apelor uzate.

Serviciul public de furnizare apă şi  canalizare, aşa cum este definit de Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, reprezintă totalitatea activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general, efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau industrial tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localităţi, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice şi a apelor de suprafaţă provenite din intravilanul acesteia.

Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se înfiinţează, se organizează şi se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi are drept scop alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor  uzate  pentru  toţi  utilizatorii  de  pe  teritoriul  localităţilor  (art.2  din  Legea nr.241/2006).

 

Societatea APA SERVICE SA Giurgiu a fast înfiinţată în temeiul Hotărârilor:

– Hotărârea Consiliului Local al Municipiului  Giurgiu nr.44/2007

– Hotărârea Consiliului Local al oralşului Bolintin Vale nr.l5/2007

– Hotărârea Consiliului Local al oraşului Mihăileşti nr.21/2007

– Hotărârea Consiliului Local al comunei Slobozia nr.6/2007

– Hotărârea Consiliului Local al comuneiBolintin  Deal nr.S/2007

– Hotărârea Consiliului  Judeţean Giurgiu nr.29/2007

 

APA SERVICE SA Giurgiu funcţionează  în baza:

-Legii nr 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

-Ordinului nr 88/2007 al ANRSC- Regulamentul cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

-Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.32/2007 încheiat cu Asociaţia de dezvoltare intercomunitară”Sănatate asigurată prin apă curată”.

Obiectul de activitate cod CAEN 3600

-Captarea, tratarea şi distribuţia apei;

-Colectarea şi epurarea apei uzate;

Societatea  APA SERVICE SA Giurgiu deţine:

-licenţă de operare pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr.368 din

12.08.2013, clasa 2  pentru arii de activitate cu până la 300.000 locuitori cu valabilitate până Ia data de 12.08.2018

-autorizaţie de mediu ;

-autorizaţii de gospodărire a apelor;

-autorizaţii sanitare

 

 

 

 1. Modalitatea de asigurare a compensaţiilor corespunzătoare sau de plată a obligaţiei de serviciu public de către autoritatea publică tutelară dacă întreprinderea publică trebuie să îndeplinească obligaţii de serviciu public

 

Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, mandatate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se înfiinţează, se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.

       În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al comunităţilor locale este prioritar. Se vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico- sociale la nivelul comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale.

Autoritatea   delegantă   este   autorizată   să   acorde   subvenţii   Operatorului   în următoarele cazuri:

 • atunci când Autoritatea delegantă impune obligaţii specifice pentru executarea serviciului public care pot afecta echilibrul economic sau financiar al delegării;
 • atunci când prestarea serviciului public necesită investiţii care, ţinând cont în special de numărul utilizatorilor şi totalul investiţiilor respective, ar impune o majorare a tarifelor care ar excede limitele relevante indicate de studiile privind puterea de cumpărare (de suportare a costurilor) a utilizatorilor;

   Subvenţiile nu vor fi acordate decât în cazul în care sunt permise din punct de vedere al normelor privind ajutorul de stat.

Printre alte obligaţii ale Autorităţii delegante menţionăm:

menţinerea fondului IID (Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare);

 • realizarea demersurilor necesare pentru îndeplinirea prevederilor acordurilor de împrumut subsidiar şi garanţie încheiat cu Ministerul Finanţelor Publice;
 • contribuirea la fondul IID cu surse din bugetul unităţii administrative teritoriale;
 • prevederea şi constituirea în bugetul propriu de surse de finanţare pentru plata obligaţiilor ce îi revin în constituirea fondului I

     

 1. Aşteptări în ceea ce priveşte politica de dividende şi de vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice

 

Potrivit O.G. nr.64/30.08.2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, destinaţiile repartizării profitului sunt:

 1. a) rezerve legale;
 2. b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;
 3. c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 “Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste”, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit;

    c^1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

 1. d) alte repartizări prevăzute de lege;
 2. e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă;
 3. f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
 4. g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a) – f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare.

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute mai sus se repartizează la alte reserve şi constituie sursa proprie de finanţare.

 

            Operatorul aplică  conform contractului de delegare şi a  Ordonanţei  de urgenţă nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere , înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europe, impozitul pe profit, vărsăminte de profit net, toate dividentele si redevenţa plătite de operator trebuie returnate acestuia pentru a alimenta fondul IID.

Operatorul va utiliza fondurile mai sus menţionate pentru:

 

-plata serviciului datoriei

-întreţinere , înlocuire şi dezvoltarea activelor concesionate.

 

Conform Ordonanţei  de Urgenţă  nr.98/2005  privind constituirea, alimentarea şi  utilizarea  Fondului  de întreţinere, înlocuire şi  dezvoltare pentru  proiectele de dezvoltare  a infrastructurii serviciiior publice care beneficiază de asistenţă financiară  nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi a acordurilor de imprumut cu BERD , impozitul pe profit, vărsămintele din profitul net,toate  dividendele şi  redevenţa          plătite de Operator trebuie returnate acestuia pentru a alimenta fondul liD.

 

Capitalul social subscris şi vărsat în totalitate, constă  în  numerar şi conform actului constitutiv al societăţii este în valoare de 2 837 780 lei, adică un numar de 283 778 acţiuni în valoare nominală de 10 lei fiecare.

Consiliul Local Giurgiu 2 335 310 lei

82,29%. a vărsat astfel:

30 020,83 Ia data de 28.09.2007

305 289,17 Ia data de 31.10.2007

400 000,00 Ia data de 29.02.2008

300 000,00 Ia data de 31.05.2008

200 000,00 la data de 31.07.2008

300 000,00 Ia data de 30.09.2008

100 000,00 la data de 16.08.2011

300 000,00 Ia data de 11.11.2011

200 000,00 Ia data de 02.03.2012

200 000,00 la data de 27.03.2’012

 

–           Consiliul Judeţean Giurgiu 50 000,00 lei

1,76% vărsat Ia data de 31.10.2007

 

–           Consiliul Local Bolintin Vale 176 I00.00 lei

6,21% a vărsat astfel:                                                              

            10 000,00 Ia data de 28:09.2007  

           70 000,00.la data de 31.10.2007    ,

           80 000,00 Ia data de 28.11.2008

          16 100,00 Ia data de 18.12.2015   ,

 

 • Consiliul Local Bolintin Deal 20 000,00 lei

0,71% a vărsat astfel:                                                       i

10 000,00 Ia data de 28.09.2007

10 000,00 la data de 29 02.2008

 

–           Consiliui Local Mihăileşti 115 000,00 lei

4,05% a  vărsat Ia data de 31.05.2007

 

 • Consiliul Local Slobozia 141 370,00 lei

4,98% a vărsat astfel:                     

49 979,17 la data de 28.09.2007  

50 020,83 Ia data de 31.10.2007  

41 370,00 la data de 29.02.2008

 

 1. VI. Aşteptări privind politicade investiţii aplicabilă întreprinderii publice 

 

            Planul de investiţii pe termen lung 2014-2037, cuprinde investiţiile necesare pentru conformarea ţintelor stabilite prin directivele europene pentru apă şi apă uzată, respectiv:

 • Directiva nr. 91/27/CEE
 • Directiva 98/83/CE

     

  Obiectivul  general  al  procesului  actual  de  dezvoltare  este  de  a  crea  un  cadru instituţional şi legal, solid şi sustenabil, care să asigure structura  de  implementare  pe  termen  lung  a  investiţiilor  planificate  în  cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu;

   Strategia de finanţare pentru perioada 2014-2020 prin proframul POIM vizează cu prioritate consolidarea şi extinderea procesului de regionalizare promovat prin POS Mediu 2007-2013.

          Prin Programul Operaţional Infrastructură mare- Obiectiv specific  3.2 2se vor promova acţiuni ce contribuie la îndeplinirea priorităţilor din Tratatul de Aderare pentru sectorul de apă şi apă uzată şi care reprezintă continuarea strategiilor anterioare, finanţate prin ISPA şi POS Mediu 2007 – 2013.

          Principalele rezultate urmărite prin promovarea investiţiilor în domeniul apei şi apei uzate vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) şi calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE):

 • ape uzate urbane colectate şi epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru toate aglomerările mai mari de 2.000 l.e. şi

serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii, extins la populaţia din localităţile cu peste 50 locuitori

     În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenţă Nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, Operatorul şi unitatea administrativ-teritorială care realizează proiecte cu asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligaţia ca de la semnarea memorandumului de finanţare sau acordului de împrumut pentru cazurile specificate la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă să constituie potrivit art. 3 Fondul IID pe întreaga perioadă de viaţă a investiţiei.

Unitatea administrativ-teritorială contribuie la Fondul IID cu sume încasate în bugetele locale sau judeţene, după caz, cel puţin egale cu:

 1. a) vărsămintele din profitul net de la regia autonomă de interes local sau judeţean care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
 2. b) dividendele de la societatea comercială cu capital integral sau majoritar de stat care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
 3. c) redevenţa aferentă bunurilor concesionate societăţii comerciale care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene. În cazul în care împrumutatul este unitatea administrativ-teritorială, redevenţa anuală va fi stabilită la un nivel care să acopere cel puţin serviciul datoriei publice pentru anul respectiv aferent împrumutului de cofinanţare contractat de unitatea administrativ-teritorială;
 4. d) impozitul pe profit plătit de operator unităţii administrativ-teritoriale;
 5. e) dobânzi aferente disponibilităţilor Fondului IID;
 6. f) TVA-ul plătit din Fondul IID şi recuperat ulterior de la bugetul de stat, în maximum 30 de zile lucrătoare.

Operatorul/unitatea administrativ-teritorială care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene utilizează Fondul IID în următoarea ordine de priorităţi pentru:

 1. a) plata serviciului datoriei publice guvernamentale constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de stat, destinate cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
 2. b) plata serviciului datoriei publice locale constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de autoritatea administrativ-teritorială, destinate cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

    b^1) plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate de operatorul/operatorul regional, destinate cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

 1. c) cheltuieli neeligibile reprezentând cheltuielile de achiziţie sau producţie a activelor corporale utilizate pentru implementarea proiectelor care beneficiază de asistenţă tehnică nerambursabilă din partea Uniunii Europene dacă autoritatea responsabilă execută pregătirea terenului şi a lucrărilor de construcţie pe cont propriu, cheltuielile cu achiziţia sau închirierea altor active care sunt considerate neeligibile, închirierea activelor fixe care sunt parte a cheltuielilor de capital, cheltuielile cu funcţionarea unităţii de implementare a proiectului, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli neeligibile necesare proiectului;
 2. d) întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare;
 3. e) plata TVA-ului aferent lucrărilor de construcţie, întreţinerii, înlocuirii şi dezvoltării activelor realizate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare;

 

 

 

Investiţii provizionate pentru mandatul viitor:

 

Investiţii de 106 milioane euro în infrastructura de apa şi apă uzată , in 20 de alomerării . Investiţiile constau în principal în extindere de fronturi de captare, staţii de pompare , reţele de dustribuţii, reţele de canalizare, staţii de pompare ape uzate, staţii de epurare.

 

   VII.  Aşteptări ale autorităţii publice tutelare şi ale acţionarilor privind cheltuielile de capital şi reducerile de capital

 

Aşteptările cu privire la cheltuielile de capital şi reducerile acestora sunt:

 • Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societăţii cu respectarea legislaţiei în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investiţiilor publice, respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice şi a dispoziţiilor legale privind protecţia mediului.
 • Luarea măsurilor necesare pentru achitarea, cu prioritatea obligaţiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăţi restante către furnizori şi, implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentar- majorări penalităţi de întârziere , dobânzi, etc.
 • Îmbunătăţirea precedurilor de colectare a creanţelor care să se adreseze consumatorilor cu voinţă redusă de plată
 • Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creşterea gradului de satisfacere a exigenţelor consumatorilor, pentru îmbinătăţirea calităţii apei potabile, pentru implementarea de metode eficiente de gestionare a nămolurilor prin metode de valorificare şi eliminare cu impact minim asupra mediului
 • Împlementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, creşterea productivităţii muncii şi creşterea performanţelor societăţii
 • Măsuri de administrare a infrastructurii

 

 

 

 

VIII.   Dezideratele autorităţii publice tutelare şi acţionarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice

 

Comunicarea dintre organele de administrare şi conducere ale S.C. APA SERVICE S.A  şi Autoritatea publică tutelară – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu şi acţionarii se va face conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare , HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi a prevederilor Actului constitutive al S.C APA SERVICE S.A.

În cazul devierii de la îndeplinirea obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele de mandat, membrii Consiliului de administraţie au obligaţia de a notifica în scris autoritatea publică tutelară şi acţionarii, cu privire la cauzele care au determinat devierea şi impactul asupra obiectivelor şi indicatorilor de performanţă.

 

 1. Aşteptări privind calitatea şi siguranţa produselor şi serviciilor

 

Obiectivele speciale cu privire Ia alimentarea cu apă sunt fixate în baza obiectivelor naţionale aşa cum este stipulat în POS de Mediu şi în Tratatul de Aderare pentru a fi în concordanţă cu Directiva 98/83/CE. Scopurile speciale pentru judeţul Giurgiu sunt după cum urmează:      .

 • Gruparea zonei pentru a găsi cea mai economică schemă de alimentare cu apă ţinându-se cont de sistemele de alimentare cu apă care au fost implementate recent în zonele rurale.
 • Creşterea nivelului de tratare a apei până la nivelul cerut şi adaptarea acestuia Ia calitatea apei brute deja existente şi obţinerea unui mod de tratare efficient
 • Reducerea pierderilor de apă
 • Creşterea nivelului de contorizare a apei
 • Implementarea procedurilor durabile pentru proceduri de sănătate şi siguranţă.

 

 1. X. Aşteptări ale autorităţii publice tutelare şi ale acţionarilor în domeniul eticii, integrităţii şi guvernanţei corporative

 

Aşteptările autorităţii publice tutelare în domeniul eticii, integrităţii şi guvernanţei corporative au drept fundament câteva valori şi principii care trebuie să guverneze comportamentul etic şi profesional al organelor de conducere:

 

 1. Profesionalismului: Toate atribuţiile de serviciu care revin directorului trebuie îndeplinite cu maximum de eficienţă şi eficacitate, conform competenţelor deţinute şi în cunoştinţă de cauză în ceea ce priveşte reglementările legale;
 2. Imparţialitatea şi nediscriminarea:, principiu conform căruia directorul este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
 3. Integritate morală: principiu conform căruia directorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcţia pe care o are;
 4. Libertatea gândirii şi exprimării: principiu conform căruia directorul poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 5. Onestia, cinstea şi corectitudinea: principiu conform căruia directorul în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate , legislaţia în vigoare;
 6. Deschiderea şi transparenţa: principiu conform căruia activităţile desfăşurate de directori, în exercitarea funcţiilor lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;
 7. Confidenţialitatea: principiu conform căruia directorul trebuie să garanteze confidenţialitatea informaţiilor care se află în posesia sa.

 

În conformitate cu prevederile O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă şi accesibilă, garantând o bună comunicare.

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Important

Anunţ de recrutare şi selecţie

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sănătate Asigurată Prin Apă Curată” Giurgiu in calitate de autoritate publica tutelara a SOCIETĂȚII APA SERVICE S.A. GIURGIU, prin Comisia de selectie asistata de expertul independent S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L. anunta declansarea procedurii de recrutare si selectie  a candidatilor pentru 3 (trei) posturi de administrator, membri ai Consiliului de Administratie al SOCIETĂȚII APA SERVICE S.A. GIURGIU procedura ce va fi derulata  in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu completarile si modificarile ulterioare aduse de Legea 111/2016 si de HG 722/2016.

Conditiile de participare, cerintele  şi criteriile de selectie precum si etapele procesului de selectie se gasesc pe pagina web a Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sănătate Asigurată Prin Apă Curată” Giurgiu –  www.adiapagiurgiu.ro

Depunerea dosarelor se poate face pana pe data de 15 octombrie 2021, in plic inchis şi sigilat pe care se scrie textul « Candidatură pentru Consiliul de Administraţie al SOCIETĂȚII APA SERVICE S.A. GIURGIU./ Nume şi Prenume candidat/ A nu se deschide până la data stabilită pentru evaluarea conformităţii administrative a dosarelor şi a eligibilităţii candidaţilor”.»

 • fie depus la sediul Pluri Consultants România, situat în București, Bd. Barbu Văcărescu nr.164A, complex Caro, cod poștal 020285,
 • fie trimis prin posta la adresa mentionata anterior

Dosarele in format electronic se vor trimite si la adresa de e-mail  109@pluri.ro cu titlul „Candidatura CA AS __Nume__Prenume__”.