Acasa

Despre noi

Acasa

Asociaţia s-a constituit în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în condiţiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul “poluatorul plăteşte”, atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Asociatii sunt:

1. Consiliul Judetean Giurgiu
2. Municipiul Giurgiu
3. Orasul Bolintin Vale
4. Orasul Mihailesti
5. Comuna Adunatii Copaceni
6. Comuna Bucsani
7. Comuna Calugareni
8. Comuna Clejani
9. Comuna Colibasi
10. Comuna Cosoba
11. Comuna Crevedia Mare

12. Comuna Daia
13. Comuna Fratesti
14. Comuna Gaujani
15. Comuna Gogosari
16. Comuna Gostinari
17. Comuna Gradinari
18. Comuna Greaca
19. Comuna Hotarele
20. Comuna Isvoarele
21. Comuna Izvoarele
22. Comuna Malu

23. Comuna Marsa
24. Comuna Ogrezeni
25. Comuna Oinacu
26. Comuna Roata de Jos
27. Comuna Sabareni
28. Comuna Schitu
29. Comuna Singureni
30. Comuna Slobozia
31. Comuna Valea Dragului
32. Comuna Varasti
33. Comuna Vanatorii Mici

Scopul asociatiei

Conform prevederilor art. 11, alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicata, scopul unei asociaţii de dezvoltare intercomunitara este realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

Scopul Asociaţiei îl constituie realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare regională în domeniul apei potabile şi a apei uzate în judeţul Giurgiu, pentru:

– îmbunătăţirea calităţii serviciului;
– practicarea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei;
– aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”;
– atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului
– creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferenta Serviciului ce stă la baza constituirii Asociaţiei.

Obiective

Obiectivele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitarapentru Servicii de Alimentare cu Apa şi Canalizare în judeţul Giurgiu referitoare la dezvoltarea serviciilor de apă şi canalizare şi infrastructura aferenta, sunt următoarele:

– Să încheie Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor cu Operatorul, prevăzut la art. 19 alin.2 lit. a) din Statutul Asociaţiei, în numele şi pe seama unităţilor administrativ teritoriale membre care vor constitui împreună Autoritatea Delegantă. Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor cu Operatorul va fi aprobat în prealabil de către consiliile locale membre ale asociaţiei şi de către Consiliul Judeţean Giurgiu.
– Realizarea de activităţi de control şi informare privind Operatorul Regional, conform Statutului şi Actului Constitutiv;
– Pregătirea şi promovarea strategiilor de dezvoltare a serviciilor de apă şi apa uzată;
– Să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru Autorităţile Locale în ceea priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciilor, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes intercomunitar;
– Să asigure elaborarea şi să aprobe Caietele de sarcini, masterplanul şi Regulamentul consolidat şi armonizat al Serviciilor pentru întreaga Arie a Delegării, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Operatorului;
– Să vegheze la punerea în aplicare a proiectelor de investiţii încredinţate Operatorului în temeiul Contractului de Delegare;
– Să monitorizeze respectarea obligaţiilor asumate de Operator prin Contractul de Delegare, îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor încredinţate Operatorului şi calitatea Serviciilor furnizate utilizatorilor;
– Să identifice şi să propună orice acţiuni vizând realizarea obiectivelor Autorităţilor Locale în legătură cu Serviciile:
– Păstrarea tarifelor la un nivel care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul poluatorul plăteşte, în conformitate cu art.19 al. 2 lit. (d) din Statutul Asociaţiei.
– Creşterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciilor.
– Bună prestare din punct de vedere tehnic a Serviciilor şi gestiunea administrativă şi comercială eficientă a acestora.
– Menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea eficientă a echipamentelor şi lucrărilor legate de Servicii.
– Bună gestiune a resurselor umane.
– Să fie un pol al competenţelor administrative, financiare, tehnice şi economice în beneficiul Autorităţilor Locale şi al Serviciilor;
– Să acorde ajutor Autorităţilor Locale şi Operatorului în vederea obţinerii resurselor financiare necesare implementării Programul de Dezvoltare a Serviciilor şi, dacă este cazul, să obţină astfel de fonduri care vor fi puse la dispoziţia Operatorului.
– Exercitarea în numele membrilor ADI, în limita întinderii şi a condiţiilor împuternicirii conferite ADI de aceştia, a anumitor prerogative referitoare la servicii.

Organigrama

Acasa

Legislatie

Contact

Giurgiu, B-dul Bucuresti nr. 10, et. 2, 206
0246-708-897
cjgrapa@yahoo.com